Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor levering en betaling van zittingen en online diensten bij praktijk de Wissel

 

1. U bent betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling en/of dienst.

2. Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, hebben wij het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Dit bedrag dient door u zelf betaald te worden. De verzekering vergoed dit niet. Afzegging van een behandelafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur te zijn geschied.

3. De betaling van zittingen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan Praktijk de Wissel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4. Online diensten dienen vooraf te worden betaald, via de online betaalfaciliteit. Na bevestiging van uw inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u afziet van dit programma. Bij betaling in termijnen bent u ten allen tijde gehouden alle overeengekomen maandelijkse termijnen te voldoen ook als deze termijnen doorlopen na beëindiging van het programma.

5. Het online programma Bewust Slank is een abonnement voor minimaal 1 jaar, dat daarna voor onbepaalde tijd doorloopt. Gedurende het eerste jaar kan het abonnement niet opgezegd worden. Na dit eerste jaar geldt een opzegtermijn van 1 maand.

6. Bij overschrijding van de betaaltermijn bent u van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de voor betaling gestelde termijn zal zijn verstreken bent u de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd tot de datum van algehele voldoening. Praktijk de Wissel is tevens gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, één en ander onverminderd de verdere rechten welke de praktijk heeft.

7. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

8. Indien u aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet u dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de praktijk, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 3 genoemde termijn niet.

9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel bewezen wordt, zijn terzake van de juistheid hetgeen u aan de praktijk verschuldigd bent, de administratieve gegevens van Praktijk de Wissel van beslissende aard.

10. Bent u ontevreden over een door Praktijk de Wissel geleverde dienst, dan doen wij onze uiterste best om daar samen met u uit te komen. Onze aansprakelijkheid voor schade gaat niet verder dan he bedrag dat onze verzekering in een voorkomend geval uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde dienst.

11. Het materiaal van de online diensten is door ons zelf ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

12. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen u en Praktijk de Wissel, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.