Privacy reglement

Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk 


Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Verwerking persoonsgegevens bij onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 

Praktijk de Wissel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
 • Burgerservicenummer (BSN)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk de Wissel is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen, artikelen, diensten of producten
  • Om op basis van uw surfgedrag ons aanbod van diensten en eventueel producten op uw voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met uw toestemming.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Praktijk de Wissel hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.


Geautomatiseerde systemen

Praktijk de Wissel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Intramed, voor de verwerking van cliënten dossiers en financiële administratie
 • Onsweb, voor hosting en onderhoud van www.praktijkdewissel.nl
 • Getresponsive, voor de hosting en het onderhoud van www.healthyweightonline.nl
 • Autorespond, voor het geautomatiseerd verzenden van nieuwsbrieven, mailings en de verwerking van online betalingen
 • Mijn Ecourse, voor online programma’s
 • Supersaas, online agenda voor het online maken en beheren van afspraken
 • Clickmeeting, voor online consulten, webinars en groepscoachings
 • Onderzoeksbureau Soffos, voor resultaatmetingen Healthy Weight Online
 • Google Analytics, voor functionele en analytische cookies voor het goed functioneren van onze websites. Deze gegevens worden geanonimiseerd, zodat ze niet terug te leiden zijn naar een persoon. Voor het plaatsen van tracking cookies zal altijd uw toestemming worden gevraagd
 • Facebook, om u te informeren over praktijk-gerelateerd nieuws, ontwikkelingen, interessante artikelen, producten en evenementen

Om uw privacy te garanderen hebben wij afspraken (verwerkersovereenkomsten) met de leveranciers van deze programma’s of systemen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Als u geen cliënt bij ons bent, maar bijvoorbeeld onze nieuwsbrief of een gratis product zoals een e-book hebt aangevraagd vragen wij u toestemming voor het bewaren van uw persoonsgegevens op onze emaillijst, te weten: Voor- en achternaam, emailadres en indien van toepassing telefoonnummer. Als u op onze lijst wordt u incidenteel op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, diensten of producten van Praktijk de Wissel. En u wordt maximaal 1x per 4 weken op de hoogte gebracht van een nieuw verschenen artikel of blog. Uw gegevens worden onmiddellijk uit ons systeem verwijderd als u daarom vraagt of als u zich afmeld van onze emaillijst.

Voor facturatiegegevens geldt dat wij ons houden aan de voorgeschreven bewaartermijn van de Belastingdienst (7 jaar).

Uitwisseling gegevens

Praktijk de Wissel kan uw gegevens voor de volgende doeleneinden gebruiken:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar, of voor afstemming van zorg met andere betrokken zorgverleners. Dit gebeurt alleen met uw expliciete, schriftelijke, toestemming.[IvdH1] 
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van één van ons.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Wij wisselen deze vertrouwelijke en medische gegevens uit via beveiligde mail en chatsystemen zoals  Zivver en Siilo.

Als u cliënt bij ons bent krijgt u een toegangscode voor beveiligd emaillen en vragen wij u toestemming om via WhatsApp te communiceren. Online afspraken gaan, na uw toestemming, via Clickmeeting

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Praktijk de Wissel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk de Wissel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw rechten als betrokkene:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk de Wissel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@praktijkdewissel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk de Wissel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk de Wissel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@praktijkdewissel.nl

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. Voor klachtenprocedure, klik hier